Termodynamika

Zadanie 1. Kula o promieniu 10 cm wypromieniowuje w ciągu 2 s, z powierzchni 10 cm2, 20 J energii. Materiał, z którego wykonano kulę, ma gęstość 8000 kg/m3. O ile kelwinów spada temperatura tej kuli w czasie każdej sekundy? Ciepło właściwe wynosi 500 J/kgK.

Rozwiązanie:

Dokonujemy zamiany jednostek.

Najpierw wyliczymy masę tej kuli.

Wyznaczymy ile energii traci kula z 1 m2.

Obliczamy całą powierzchnię kuli.

Możemy teraz oszacować jaką energię traci cała kula w ciągu każdej sekundy.

Skorzystamy ze wzoru na ciepło tracone przez ciało o znanym cieple właściwym.

Wyznaczamy z tego wzoru zmianę temperatury i podstawiamy dane liczbowe.

ODP. W ciągu jednej sekundy kula traci 0,075 K.